Sluitingen afgestemd op uw wensen
Sluitingen afgestemd op uw wensen

WEDSTRIJDREGLEMENT KROONKURKCONFIGURATOR


1. Deze wedstrijd met de naam “kroonkurkconfigurator” (hierna “de wedstrijd” genoemd) wordt georganiseerd door Eurocap NV (hierna “Eurocap” genoemd), Wingepark 49, 3110 Rotselaar, Eurocap NV - BE 0458.279.072.

 

2. De wedstrijd start op dinsdag 25 oktober 2022 (na het publiceren van de wedstrijdpost op Instagram en LinkedIn) en loopt tot woensdag 30 november om 20:00:01.

 

3. De wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon van minstens 18 jaar oud die tevens zaakvoerder, leidinggevende of communicatieverantwoordelijke is.

 

4. Personeelsleden van Eurocap die meewerken aan de organisatie van deze wedstrijd, evenals de gezinsleden van deze personen, mogen niet aan deze wedstrijd deelnemen.

 

5. Om mee te doen aan de wedstrijd zenden de deelnemers hun gepersonaliseerd ontwerp in via de kroonkurkconfigurator (https://configurator.eurocapeurocork.com/nl/kroonkurk). Dit doen de deelnemers door hun ontwerp op te laden en een offerte aan te vragen. Nadien vult de deelnemer zijn persoonlijke gegevens in en specifieert de deelnemer onder de stap ‘Inlage en aantal’ de hoeveelheid ’63.000 stuks’. Elke inzending van een gepersonaliseerd ontwerp dat verzonden wordt, geldt als aanvaarding van het wedstrijdreglement dat gepubliceerd staat op https://eurocapeurocork.com/wedstrijdreglement.html en als deelname aan de wedstrijd.

 

6. Na het verstrijken van de wedstrijdperiode, kiest Eurocap het meest originele ingezonden ontwerp uit.

 

7. De deelname aan de wedstrijd is gratis en verplicht de deelnemer in geen geval tot de aankoop van een dienst van Eurocap. Iedere deelnemer mag gedurende de wedstrijdperiode slechts één keer meedoen.

 

8. Als de wedstrijd door technische problemen of overmacht vroegtijdig wordt stopgezet, zullen de winnaars worden gekozen uit de mensen die al hebben deelgenomen aan de wedstrijd.

 

9. De aanduiding van de winnaars kan in geen geval worden betwist, behoudens ernstige of opzettelijke fout van Eurocap.

 

10. De winnaar wint een oplage van 63.000 gepersonaliseerde kroonkurken (kroonkurken 26 mm TP met een PVC Free inlage)

afgestemd op zijn of haar ingezonden ontwerp (opgelet: er is een tolerantie op het eigenlijke aantal, waardoor de finale oplage kan variëren van 43.000 tot 83.000 kroonkurken). De gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen in geen geval worden ingeruild voor andere producten of diensten. Indien de wedstrijd moet worden geannuleerd, onderbroken of gewijzigd of indien de prijzen moeten worden ingetrokken, wegens overmacht of elke andere gebeurtenis buiten haar wil om, kan Eurocap in geen geval verplicht worden tot betaling van een schadevergoeding aan de deelnemers of aan de winnaars van de wedstrijd. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een andere prijs of vergoeding.

 

11. Alle deelnemers en de winnaars verliezen hun aanspraak op de prijs als blijkt dat frauduleuze praktijken, in welke vorm ook, werden toegepast of indien te kwader trouw ongeoorloofde afspraken werden gemaakt tussen deelnemers om hun winstkansen te beïnvloeden.

 

12. Eurocap brengt de winnaars op maandag 12 december 2022 op de hoogte via mail.

 

13. De deelnemers aan de wedstrijd geven Eurocap de toestemming om hun naam en bedrijfsnaam te vermelden indien zij de wedstrijd winnen op https://eurocapeurocork.com/, https://www.instagram.com/eurocapeurocork/, en https://www.linkedin.com/company/eurocap-&-eurocork

 

14. Elke deelnemer aan de wedstrijd wordt geacht de inhoud van dit wedstrijdreglement doorgenomen te hebben en te kennen. De deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer volledig en zonder enig voorbehoud met dit reglement instemt en dat hij of zij elke beslissing zal aanvaarden die de organisatoren nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen.

 

 


Verantwoordelijke uitgever: Catherine Fernandes, Eurocap & Eurocork, Wingepark 49, 3110 Rotselaar.

Vindt u niet wat u zoekt?
Dan werken we graag een oplossing op maat voor u uit.
Neem contact op voor een offerte